Ďalšie činnosti

Osobné vybavenie

Zariadenie pre seniorov poskytne osobné vybavenie klientovi, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak si ho nemôže zabezpečiť sám. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

Úschova cenných vecí

Naše zariadenie ma vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí klientov v osobitnom bezpečnom priestore. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci od klienta, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe alebo počas pobytu v zariadení. Pri prevzatí cenných vecí uzatvorí poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom zmluvu o úschove cenných vecí, ktorú zaeviduje do registra zmlúv o úschove cenných vecí.

Záujmová a kultúrna činnosť

Život v našom zariadení môžeme charakterizovať ako bohatý a rôznorodý, ktorý v plnom rozsahu zohľadňuje špecifické potreby, schopnosti a záujmy všetkých seniorov. Našim seniorom ponúkame prostredníctvom rôznych aktivít zmysluplné využívanie voľného času formou záujmových terapeutických činností. Všetci zamestnanci nášho zariadenia podnecujú seniorov k aktívnemu pestovaniu osobných záujmov a snažíme sa im zabezpečiť aj vhodné podmienky. S cieľom zmysluplného trávenia voľného času a udržania si duševnej sviežosti a kvality života, umožňujeme klientom zapojenie sa do aktivít formou krúžkov (spevácky, hudobný, internetový, masmediálny, krúžok liečivých rastlín, šikovných rúk), či kultúrneho vyžitia na podujatiach organizovaných v rámci zariadenia alebo mimo neho. Dobré medziľudské vzťahy v komunite seniorov posilňujeme posedeniami v záhrade areálu, spojenými s grilovaním a spevom. Spoločne trávime sviatky Veľkej noci a Vianoce, oslavujeme jubilantov, či organizujeme vychádzky do blízkeho okolia. Seniorom je k dispozícii aj knižnica a spoločenské hry. Pre stimuláciu mobility organizujeme rôzne športové podujatia, prípadne pracovné aktivity v záhrade, do ktorých sa klienti zapájajú dobrovoľne podľa svojich možností a záujmu. Klienti sa podieľajú na chode života a spolurozhodovaní v ZpS prostredníctvom svojich zvolených zástupcov. Ich zapojenie sa do diania zvyšuje pocit spokojnosti a spolupatričnosti. Adekvátna pozornosť je venovaná aj duchovným potrebám klientov, s možnosťou účasti na pravidelných nedeľných bohoslužbách konaných v kaplnke nachádzajúcej sa priamo v areáli zariadenia.

Individuálne a skupinové terapie

Od 1.1. 2009 poskytujeme sociálne služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľov sociálnej služby. Do konca roka 2009 bude u každého klienta spracovaný individuálny rozvojový plán. Za účelom zvyšovania kvality služieb bude spracovaný plán supervízie a systém vzdelávania zamestnancov. Našou prioritou je neustále zlepšovanie kvality života seniorov, z tohto dôvodu poskytujeme : bibliotarapiu, klimatoterapiu, ergoterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu, pracovnú terapiu – realizácia na báze dobrovoľnosti.

Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým je možné zabezpečiť aj poskytovanie fakultatívnych služieb (zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, pedikúra, manikúra, kadernícke, holičské, masérske služby a iné podľa individuálnych požiadaviek klientov).

Comments are closed.