Podmienky prijatia

V zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa od 01.01.2009 domov dôchodcov považuje za zariadenie pre seniorov.

Na základe doplnku č.1 k Zriaďovacej listine pre Domov dôchodcov Prešov-Cemjata dňa 29. 04. 2009 MsZ v Prešove schválilo zmenu názvu Domova dôchodcov Prešov-Cemjata na

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata

V zmysle §35 ods. 1 citovaného zákona v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov

Písomnú žiadosť o sociálnu službu predloží občan na predpísanom tlačive –Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a to na príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska.

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok a sociálny pracovník obce sociálny posudok, ktorých výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (viď príloha č.3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Občan si môže vybrať sociálne zariadenie, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované v prípade ,že je tam pre neho voľné lôžko. Ak voľné lôžko v tomto zariadení nie je, obec ponúkne občanovi s jeho súhlasom miesto, ktoré je aktuálne dostupné, ale môže byť v inom zariadení.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení je zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorú zariadenie podpíše s prijímateľom sociálnej služby po predložení právoplatného rozhodnutia o odkázanosti prijímateľa na poskytovanie sociálnej služby.

Pri nástupe do zariadenia pre seniorov je od občana požadované:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • kompletne vypísaná Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • osobné doklady (úmrtný list manžela/ky, preukaz ŤZP,sobášny list)
 • fotokópia aktuálneho rozhodnutia o výške dôchodku ako aj rozhodnutia z predchádzajúceho roku
 • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch overené notárom
 • výsledky vyšetrenia : výtery z hrdla, recta , nosa
 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom ( nie staršie ako tri dni).
 • zoznam osobných vecí a šatstva, vrátane cenín a vkladov, ktoré si občan donesie do zariadenia
 • zdravotná karta od praktického lekára

Občan si do zariadenia môže priniesť aj drobné upomienkové predmety z pôvodného prostredia.

Comments are closed.