OZ Strieborné krídla

V priestoroch zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata  sídli od svojej registrácie dňa 31.08.2012 OZ STRIEBORNÉ KRÍDLA, ktorého činnosť je zameraná hlavne na :

  • realizáciu vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných najmä na rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu seniorov, prevenciu nežiaducich spoločenských javov, podporu zdravého životného štýlu, organizovanie odborných seminárov, kurzov, prednášok, publikačnú činnosť,
  • organizáciu voľnočasových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu,
  • podporu aktivít smerujúcich k zlepšeniu postavenia seniorov v spoločnosti, ich životnej úrovne, prístupu k verejným službám, aktívnemu občianstvu, zvyšovaniu miery tolerancie v multikultúrnom prostredí SR
  •  realizáciu aktivít na udržiavanie aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami,
  •  organizovanie relaxačno – rehabilitačných pobytov,
  •  spoluprácu so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participáciu na aktivitách občianskych združení, organizácií poskytujúcich sociálne služby, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.


 

Comments are closed.