Niečo z histórie

     História Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata sa spája s históriou Cemjatských kúpeľov, ktoré už v šestnástom storočí preslávila minerálna voda – uhličito-železitá kyselka, ktorá sa používala na liečbu chudokrvnosti a žalúdočných ťažkostí. V devätnástom storočí sa vyhľadávaným stali vaňové kúpele v ohrievanej minerálke, ktorá sa liala na vrstvu ihličia.

     Najväčší rozmach zaznamenali Cemjatské kúpele začiatkom devätnásteho saltánoktoročia, kedy mesto Prešov dalo postaviť na Cemjate kúpeľný dom, s kabínkami, niekoľkými hosťovskými izbami a jedálňou. Okrem toho tu bola vybudovaná tanečná sála a hostinec. Po roku 1949 prešli Cemjatské kúpele do správy Štátnych kúpeľov a žriediel. Úroveň priestorov, najmä budov nedosahovala už potrebný štandard s tak sa v júli v roku 1955 definitívne rozhodlo, že Cemjata bude patriť výhradne dôchodcom.

     O prvých obyvateľov sa starali rehoľné sestry a úroveň poskytovaných služieb dosahovala vysokú profesionalitu. V rokoch 1970 – 1972 sa areál rozšíril o nové budovy. V roku 1974 sa kapacita zvýšila na 239 obyvateľov čo spôsobilo, že kvantita prerástla kvalitu poskytovaných služieb. Postupne dochádzalo k znižovaniu  kapacity a od roku 1976 sa kapacita zariadenia stabilizovala na 150 obyvateľov, ktorá je zachovaná až dodnes.

     Významným dátumom pre zariadenie bol deň 02.01.1991, kedy sa rozhodnutím vtedajšieho zriaďovateľa Okresného súdu v Prešove stalo Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata samostatnou rozpočtovou organizáciou. V procese decentralizácie a v súlade so zákonom NR SR č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prešlo Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata v rámci delimitácie dňom 1.7.2002 do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Comments are closed.