Služby

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. V Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata poskytujeme:

  • Odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; ošetrovateľská starostlivosť)
  • Obslužné činnosti (ubytovanie; stravovanie; upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
  • Ďalšie činnosti (osobné vybavenie; záujmovú činnosť; úschovu cenných vecí)

Úhrada za poskytované sociálne služby v ZpS
Úhrada za poskytovanie komplexných sociálnych služieb sa stanovuje v zmysle zákona o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov.

Evidujeme najnižšiu mesačnú úhradu za poskytované služby v čiastke 197,80€, najvyššiu mesačnú úhradu za poskytované služby v čiastke 385,40 €; priemernú výšku mesačnej úhrady za poskytované služby v čiastke 269,80 €.

Cenník za poskytované sociálne služby (17.7.2012):

Úhrada za pomoc pri odkázanosti  
II. stupeň odkázanosti 1,04 €
III. Stupeň odkázanosti 2,14 €
IV. stupeň odkázanosti 3,06€
V. stupeň odkázanosti 4,31 €
VI. stupeň odkázanosti 5,39€
Úhrada za ubytovanie 0,30 €/m2
Úhrada za stravovanie:  
Racionálna strava 2,80€
Raňajky 0,34€
Desiata 0,25 €
Obed 1,12 €
Olovrant 0,25 €
Večera 0,84€
Diabetická strava 3,50€
Raňajky 0,38 €
Desiata 0,28 €
Obed 1,40 €
Olovrant 0,28 €
Večera 0,95 €
Druhá večera 0,21 €
Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 0,90€
Iné činnosti*  
Používanie mikrovlnnej rúry 0,23€
Používanie elektrickej kanvice 0,17 €
Používanie každého ďalšieho elektrospotrebiča 0,13 €

* používanie vlastného elektrospotrebiča je podmienené úhradou za sociálne služby v zariadení v plnej výške

PDF verzia cenníka na stiahnutie tu.

Naše zariadenie v rámci poskytovania sociálnych služieb garantuje:

  • sociálnu spokojnosť, pokoj, pohodu a duševnú rovnováhu,
  • odstránenie pocitu osamelosti,
  • systematický tréning psychických a fyzických schopností a zručností,
  • pravidelné lekárske prehliadky vykonávané všeobecným lekárom,
  • primárnu aj sekundárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú všeobecným lekárom a odbornými lekármi,
  • hospitalizáciu pri náhlom zhoršení zdravotného stavu.

Comments are closed.