RADÍME SENIOROM

Prehľad definícii týkajúcich sa problematiky zanedbávania, týrania, zneužívania starších ľudí ako aj nevyhnutnej potreby prevencie

 

 

 

 

 

Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi bolo prvýkrát popísané vo Veľkej Británii v roku 1975 v British scientific journals pod pojmom „dobitá babička“ (granny battering).

Podľa definície WHO je zneužívanie a týranie starších jednorazový alebo opakovaný čin objavujúci sa v akomkoľvek vzťahu, ktorý spôsobuje ujmu alebo nešťastie staršej osobe.
V literatúre sa okrem pojmu násilie alebo týranie starších ľudí uvádza aj pojem zanedbávanie.
Zanedbávanie sa popisuje ako zlyhanie opatrovateľa pri poskytovaní potrebnej starostlivosti s účelom vyhnúť sa fyzickým ťažkostiam alebo mentálnej úzkosti voči zraniteľnej osobe. Za typické príznaky zanedbania starostlivosti možno považovať dehydratáciu, podvýživu, neupravenú posteľ, nedostatok liekov alebo lekárskej starostlivosti, nedostatočnú hygienu, neostrihané nechty, vlasy, znečistené šatstvo a posteľná bielizeň a pod.
Týraním sa rozumie predovšetkým zlé zaobchádzanie so zverenou osobou vyznačujúce sa vyšším stupňom hrubosti a bezcitnosti, neúcty až ponižovania, ktoré poškodená osoba pociťuje ako ťažké príkorie.
Špecifickou skupinou ľudí sú osamelí, závislí, často nepohybliví a dementní ľudia sú mimoriadne bezbranní proti všetkým formám týrania, šikanovania alebo zanedbávania.
Zneužívanie starších ľudí (elder abuse) je jednorazový akt alebo nedostatok vhodnej akcie (správania), ktoré sa vyskytuje v rámci akéhokoľvek vzťahu, v ktorom sa predpokladá dôvera, čo vedie k utrpeniu staršej osoby. Násilie môže mať povahu telesného, psychického alebo citového, finančného alebo materiálneho, sexuálneho násilia alebo zanedbávania.
Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi predstavuje:
- poškodzujúce správanie rozličnej povahy (týranie, zneužívanie, zanedbávanie),
- poškodzujúce správanie vykonávané v rozličných prostrediach (v domácom prostredí, vo verejných priestranstvách, v rámci rozličných služieb verejnej a privátnej povahy, vrátane rezidenčnej starostlivosti),
- poškodzujúce správanie rozličných aktérov (iných jednotlivcov, skupín, alebo sebapoškodzovanie),
- poškodzujúce správanie vyvolávajúce následky rozličnej povahy (fyzickú ujmu, psychické či emocionálne strádanie, oslabenie ekonomickej nezávislosti, ale aj stratu sebaúcty či sebadôvery),
- správanie alebo predpoklad správania vyvolávajúci potrebu odbornej identifikácie (diagnostiky),
- správanie alebo predpoklad správania vyvolávajúci potrebu verejnej odozvy (opatrení) rozličnej povahy a na rozličných úrovniach.

Formy týrania a zanedbávania starších ľudí:
Telesné týranie:
Je chápané ako zámerné pôsobenie bolesti, zámerné zraňovanie, alebo zámerné odopieranie základných životných potrieb. Ide nielen o fyzické napádanie, bitie, či iné agresívne výpady, ale tiež o rafinovanejšie spôsoby - vystavovanie chladu, odopieranie jedla, liekov, ošatenia, nezabránenie hroziacemu poraneniu, zámerné neodstránenie rizík, neposkytnutie pomoci.
Telesné týranie vedie k mnohým a opakovaným poraneniam, k podvýžive. Dochádza k tomu, že starší ľudia sú často trestaní za to, čo neurobili, alebo za drobné nehody, ktoré spôsobuje ich znížená mobilita, choroby kĺbov, končatín, nedostatočná sila v rukách, nestabilita, nerovnováha.

Citové a psychické týranie:
Zahŕňa verbálnu agresivitu, urážky, hrozby, zastrašovanie, ponižovanie, obmedzovanie rozhodovania o sebe samom, znižovanie ich sebavedomia a sebaúcty, zdôrazňovanie nepotrebnosti, nadbytočnosti a príťaže seniorov. Časté je vyhrážanie presťahovaním, vysťahovaním, umiestnením v zariadení s ústavnou starostlivosťou. Citové týranie a vydieranie môže byť likvidovanie či poškodzovanie predmetov s emočným významom, agresia proti zvieratám či rastlinám, obmedzovanie možnosti kontaktov s blízkymi osobami, bránenie v sledovaní obľúbených televíznych či rozhlasových relácií, obmedzovanie pohybu (zákaz vychádzať z vymedzenej miestnosti).

Sexuálne zneužívanie


Finančné a majetkové zneužívanie:
Vymáhanie vysokých platieb za služby, neoprávnené nakladanie s ich finančnými prostriedkami, prisvojovanie si dôchodku, atď. Často dochádza k nátlaku napísať závet, nevýhodné prevody majetku na rodinných príslušníkov, ale i iných osôb vrátane bytov, obmedzovanie vlastníckych a užívateľských práv. Často dochádza k tomu, že starším nanútia vymeniť zariadenie, zoberú im veci a majetok, na ktorý sú citovo naviazaní, nakoľko ich k nim viažu spomienky z mladosti a spolunažívania so životným partnerom.

Zanedbanie starostlivosti:
Chápeme ako zlyhanie osoby zodpovednej za bezpečnosť a uspokojovanie primeraných potrieb závislej osoby. Zanedbanie nastáva, ak nesebestačný človek zostáva nezabezpečený. Typické prejavy zanedbávania sú poruchy výživy a hydratácie, prechladnutie, hrubé nedostatky v osobnej hygiene a v oblečení, poranenie z pádov, hnisajúce rany, výrazná zanedbanosť odevu a príbytku. Obvyklá je sociálna, komunikačná izolácia, úzkosť, apatia.

Systémové ponižovanie (druhotné týranie):
Je chápané ako utrpenie spôsobené spoločenskými normami, inštitúciami, postupmi a často priamo systémom, ktorý bol založený na pomoc a ochranu. Ide o upieranie práva byť vypočutý a podieľať sa na rozhodovaní o sebe samom, rozhodovanie o podstatných záležitostiach nielen bez súhlasu, ale často i bez primeraného informovania seniorov (postupy v rámci zdravotníckych služieb, premiestňovanie v rámci zariadení...), nerešpektovanie rozhodnutí seniorov, nerozvinutie mechanizmov smerujúcich k ochrane záujmov a práv osôb trpiacich na demenciu. Inou formou je i nedostupnosť či zlá kvalita služieb umožňujúcich osobám s poruchami sebestačnosti pobyt v obvyklom domácom prostredí či vytváranie neprirodzeného prostredia v zariadeniach dlhodobej starostlivosti.

Zvláštnou formou utrpenia je sociálna deprivácia – určitý jedinec je ostatnými prijímateľmi sociálnej služby alebo personálom vylúčený pre ošetrovateľské problémy, zlozvyky, asociálne správanie napriek tomu, že nemá možnosť odísť (napr. nemá domov) a nadviazať iné kontakty. To vedie k apatii, tupému pozeraniu do prázdna (tzv. príznak dlhého pohľadu).


Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rámci rezidenčnej starostlivosti má byť prirodzenou súčasťou zabezpečovania snahy o kvalitu v sociálnych službách garantovanú pre všetky strany, ktoré sú na nich zainteresované - staršie osoby ako prijímatelia sociálnych služieb, ich rodiny, zamestnanci/kyne v službách, dobrovoľníci/čky, donori.
Je dôležité mať na zreteli, že starší ľudia majú právo na slušné zaobchádzanie v každej situácii a za akýchkoľvek podmienok a ochranu proti rôznym formám týrania a zneužívania.

Literatúra:
GALISOVÁ, Ľ.: Týranie a zanedbávanie starých ľudí. In: Fórum pre pomoc starším. www.forumseniorov.sk
HOLUBKOVÁ, M.: Týranie seniorov – spoločenské tabu. Diplomová práce. Brno 2005 (Lekárska fakulta). 47 s.
REPKOVÁ, K. – BALOGOVÁ, B.: Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika. Terminológia, koncepty a diagnostika. Bratislava 2013. 160 s. ISBN 978-80-971420-7-0
VAVREČKOVÁ, M.: Týraní a zanedbávaní seniorů. Diplomová práca. Brno 2008:9-21.
ŽIGOVÁ, E.: Týranie a zneužívanie duševne chorých starších pacientov – kazuistiky. 111-114 s. In: Psychiatria pre prax. www.solen.sk


 

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov

Vážení seniori,

prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje obete a následne Vás telefonicky kontaktujú ako Vaši príbuzní alebo Vás oslovujú priamo na ulici a pod vopred pripravenými zámienkami s rôznymi emotívnymi príbehmi alebo poskytovaním služieb sa snažia vylákať od Vás peniaze alebo Vás okradnúť o Vaše celoživotné úspory priamo vo Vašom obydlí.

Seniori, všimnite si:

Oslovujú Vás neznáme osoby na verejnosti, vo Vašich príbytkoch alebo po telefóne ako Vaši príbuzní, či známi, aby ste im požičali peniaze?

„Dôveruj, ale preveruj!“

Seniori, nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov.

Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote.

Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty.

Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte.

Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi príbuznými alebo na bezplatnej senior linke 0800 172 500.

V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ, IHNEĎ KONTAKTUJE POLÍCIU NA TELEFÓNNOM ČÍSLE  158.