Vytlačiť túto stránku

Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie

 Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie

 

medzinárodná vedecko-odborná konferencia

 

Dňa 27. a 28. marca v priestoroch  historickej budovy Parku oddychu a kultúry v Prešove sa uskutočnila prvá medzinárodná vedecko-odborná konferencia pod názvom :

 „Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia ACH a demenciami rôzneho typu etiológie“.

 

Konferenciu sme usporiadali v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústavom zdravotníctva a sociálnych vied Petra Pavla Gojdiča v Prešove, Sekciou služieb občanom pri Mestskom úrade mesta Prešov a odborom sociálnym pri Vyššom územnom celku Prešovského samosprávneho kraja.

 

Dôvod organizovania odbornej konferencie bol veľmi jednoduchý. Žijeme v časoch, keď nárast demencie je obrovskou hrozbou vo všetkých vyspelých štátoch s vyšším vekom dožitia

obyvateľov.Starostlivosť o týchto ľudí si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ale v prvom rade adekvátne sociálne a zdravotnícke zariadenia, ktoré sú vybavené vyškoleným a vzdelaným personálom. Bez toho, aby sme pochopili charakter a následne prejavy demencie a v dôsledku toho aj Alzheimerovu chorobu, nemôžeme hovoriť o starostlivosti na očakávanej úrovni. Tým, že oblasť sociálnych služieb sa neustále vyvíja v zmysle novovznikajúcich trendov a metód, práca s osobami, ktoré trpia demenciou sa stáva výnimočne náročná.

 

Cieľom konferencie bolo podnietiť diskusiu na medzinárodnej úrovni medzi špičkovými odborníkmi zo Slovenska, Českej republiky a Holandska zaoberajúcimi sa touto problematikou, ako aj výmena odborných skúsenosti pri identifikácii potrieb pre poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb pre cieľovú skupinu ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou chorobu a demenciami rôzneho typu etiológie“.

 

Záštitu nad medzinárodnou vedecko-odbornou konferenciou prevzal primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari.

Konferencii sa zúčastnili významné osobnosti vedeckého, odborného a spoločenského života zo Slovenska, ako aj zo zahraničia: poslankyňa prešovského krajského a mestského zastupiteľstva Ing. Andrea Turčanová, vedúca odboru sociálneho pri Vyššom územnom celku Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Margitu Poptrajanovski, riaditeľ sekcie služieb občanom pri Mestskom úrade mesta Prešov PhDr. Matúš Háber, zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR Ing. Mgr. Viera Filipova a Mgr. Zdenka Ďuricová - Telgartská, kvestor Ústavu zdravotníctva a sociálnych vied  Petra Pavla Gojdiča v Prešove Ing. Jozef Chovanec, ďalej to boli  hostia z Českej republiky pán poslanec zastupiteľstva Pardubického kraja a člen rady pre sociálnu oblasť Ing. Pavel Šotola, vedúca odboru sociálnej práce Úradu Pardubického kraja Ing. Helena Zahálková, hostia z Holandska pani Willy a pán Ary VersluisPhDr. Danuše Fomiczewová, riaditeľka Domova u Fontány z mesta Přelouč v Českej Republiky. Príspevok o poskytovaní sociálnych služieb v Indii mal predniesť Altaf  S. Ralpheal, ktorý z objektívnych príčin sa konferencie nezúčastnil.

Súčasťou konferencie bola aj organizácia Slávnostného večera, na ktorom vystúpili s krásnym umeleckým programom „o histórii Cemjaty“ študenti z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove, speváčka muzikálových piesni Zuzana Leššová a malý – veľký muž Peter Armstrong Ondrija. O zábavu tanečného charakteru sa postarala skupina MooN z Medzilaboriec. 

 

Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať našim sponzorom, bez ktorých by sa podujatie nebolo uskutočnilo :

OZ Strieborné Krídla, MSM Slovakia, s.r.o., Hartman – Rico spol. s r.o., Pekáreň Florida, PKO-Prešov, Nutricia, s.r.o., SAD Prešov, Inmédia spol. s r.o., OZ Tolamír, webový portál Sociálny Prešov, penzión Alex.

 

Pevne verím, že táto konferencia bude mať svoje pokračovanie aj do budúcna a prispeje k skvalitneniu práce v oblasti sociálnej starostlivosti o ľudí, ktorí trpia rôznymi zdravotnými ťažkosťami, vrátane chorôb v dôsledku staroby.  

 

PhDr. Slavko POPTRAJANOVSKI 
riaditeľ ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata

 

 Fotogaléria