Vytlačiť túto stránku

Usmernenie pre návštevy prijímateľov sociálnej služby v zariadení

Vedenie Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata  Prešov povoľuje od 17.12.2020  návštevy prijímateľov sociálnej služby v  obmedzenom režime a iba pri dodržaní  prísnych hygienicko - epidemiologických podmienok. 

Na základe  uznesenia Vlády SR zo dňa 30.09.2020 o vyhlásení núdzového stavu a zvýšeného epidemiologického rizika v okrese Prešov a na základe odporúčania MPSVaR SR a ÚVZ SR zo dňa 15.12.2020 budú návštevy v zariadení umožnené iba pri dodržaní ďalej uvedených podmienok a určeného  harmonogramu:

  1. Rodinní príslušníci a iné  blízke osoby si termín a čas návštevy dohodnú vopred telefonicky  počas pracovnej doby (pracovný deň 7:00-15:00 hod.) u príslušnej sociálnej pracovníčky na telefón čísle: 

Dom Viktória a Bona Via: 051 381 2294

Dom Thália: 051 381 2298

Dom Diana: 051 381 2298,051 381 2296

Dom  Prima:051 381 2300

bez telefonického dohovoru  a rezervovania si presného dátumu a času Vám návšteva nebude umožnená.

V Dome  Nad Jazerom návštevy  nie  sú  povolené z dôvodu karantény.

  1. Pri vstupe  do zariadenia  sa  ohláste telefonicky  personálu ubytovacieho domu, ktorý Vás prevedie cez dezinfekčnú bránu, ktorá je umiestnená pred vstupom do veľkej jedálne zariadenia. Následne Vám poverená osoba  odmeria telesnú teplotu, vyžiada si od Vás vypísanie čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a  preukážete sa negatívnym antigénovým  testom alebo potvrdením o negatívnom PCR teste nie starším ako 24 hodín, ktorý si zabezpečíte sami na odbernom mieste mimo zariadenia. 
  2. Návšteva  sa uskutoční v 15 minútových intervaloch vo vymedzených priestoroch určených na návštevy, za účasti maximálne dvoch osôb, v súlade s usmerneniami a odporúčaniami ÚVZ SR.
  3. Návštevy na izbách prijímateľoch nie sú povolené, výnimku tvoria návštevy PSS v terminálnom štádiu.

Naďalej  apelujeme na rodinných príslušníkov, aby využívali predovšetkým možnosť komunikácie s prijímateľmi prostredníctvom aplikácie   SKYPE, ktorá je dostupná pre PSS na všetkých domoch a v neobmedzenom čase (na základe dohody s personálom) a to na  číslach: 

Dom Viktória a Bona Via: ZpS Harmonia 3

Dom Thália: ZpS Harmonia 6

Dom Diana: ZpS Harmonia 7

Dom  Nad Jazerom a  Prima: ZpS Harmonia 8

Je možné spojenie sa s našimi seniormi aj prostredníctvom video hovorov cez aplikácie Viber a Whatsapp:

Dom Viktória a Bona Via: 0910 716 860

Dom Thália: 0910 716 829

Dom Diana: 0910 717 070

Dom  Nad Jazerom a  Prima: 0910 716 869

Toto usmernenie bolo vydané z dôvodu zvýšeného epidemiologického rizika v zariadení. Jeho platnosť závisí od zmeny epidemiologickej situácie v zariadení a regióne a môže sa meniť alebo zrušiť. 

Prosíme Vás o rešpektovanie tohto usmernenia, ktoré  bolo prijaté v záujme  ochrany  zdravia a života  Vašich blízkych. V prípade nerešpektovania prijatých opatrení z Vašej strany nebude Vám umožnená návšteva  prijímateľa sociálnej služby.

V Prešove - Cemjate, dňa 17.12.2020        

PhDr. Dušan Demčák, PhD.                                                   

riaditeľ