Podmienky prijatia

V zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa od 01.01.2009 domov dôchodcov považuje za zariadenie pre seniorov.

Na základe doplnku č.1 k Zriaďovacej listine pre Domov dôchodcov Prešov-Cemjata dňa 29. 04. 2009 MsZ v Prešove schválilo zmenu názvu Domova dôchodcov Prešov-Cemjata na

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata.

V zmysle §35 ods. 1 citovaného zákona v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov

Občan predloží písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, v zmysle citovaného zákona, na príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska, ktorý po vykonaní posudkovej činnosti vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po obdŕžaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov  občan môže požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Pre viac informácií kontaktujte:

PhDr. Valéria Stajančová

tel. : 051 77 11 900, 77 11 909, kl. 30

mobil : 0905 547 024

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pri nástupe do zariadenia pre seniorov je od občana požadované:

Občan si do zariadenia môže priniesť aj drobné upomienkové predmety z pôvodného prostredia.