Povinnosť poskytovateľa sociálnej služby zverejňovať na svojom webovom sídle informácie v súlade s ustanovením § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

EON za rok 2018

EON za rok 2019