Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

     Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby patrí medzi odborné činnosti podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z .z. o sociálnych službách.

     Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne jednom až troch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama (tzv. Bartelov index).

     Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch celkového kúpeľa, úkony obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch dodržiavania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ktorý stanoví posudzujúci orgán a ktorý je uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby vykonáva odborne vzdelaný personál, ktorý zabezpečuje nepretržitú pomoc, podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby.

 Ošetrovateľská starostlivosť

      V zariadení pre seniorov poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré je možné poskytovať v zariadení sociálnych služieb. Ustanovené výkony realizuje sestra s odbornou spôsobilosťou. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená zmluvnými lekármi: praktický lekár, psychiater, diabetológ, ortopéd, stomatológ. Ostatné odborné vyšetrenia sú realizované v zdravotníckych zariadeniach. Podľa stupňa odkázanosti sú na odborných vyšetreniach prijímatelia sprevádzaní opatrovateľkou.

 

Sociálne poradenstvo

     V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v poskytovaní základných informácií o možnostiach riešenia problémov našich prijímateľov sociálnej služby a v sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci (psychologickej, právnej, inej). V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme poradenské služby aj občanom mesta Prešov a blízkeho okolia. Jedná sa o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov alebo v inom zariadení v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách.

 Súčasťou sociálno- poradenskej činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby, čo vedie ku skvalitneniu poskytovaných služieb.

Sociálna rehabilitácia

     Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby . Našim cieľom je podporovať samostatnosť prijímateľov pri všetkých činnostiach a aktivitách. To realizujeme nácvikom a rozvojom sociálnych zručností, posilňovaním samostatných návykov pri sebaobsluhe a pri sociálnych aktivitách (napr. samostatná orientácia v novom prostredí, samostatné vybavovanie jednoduchých úradných záležitostí a podobne). V neposlednom rade úlohou sociálnej rehabilitácie je socializácia prijímateľa sociálnej služby do nového sociálneho prostredia, do ktorého prichádza.

Comments are closed.